Få økonomisk støtte til utdanning og kurs

Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet, og er bundet av en av tariffavtalene i oversikten under? Da kan du søke om midler til utdanning og kurs her.

Kurs, nettverk og lederutvikling dekkes 100 % av fondsmidler

Er du medlem av Virke og betaler inn til Virke/LO eller Virke/YS fondet, og er bundet av en av  disse tariffavtalene? Da dekker fondet (ved Spesialutvalget) kostnaden  for  kursnettverk og lederutvikling i regi av Virke. 

Kursoversikt
Nettverk
Lederutvikling

Hvordan får du utgiftene dekket?

Det eneste du trenger å gjøre er å skrive inn følgende rabattkode ved påmelding: Spesialutvalget + gjeldende tariffavtale. Kostnaden dekkes fortløpende.

Vil du i tillegg søke om å få dekket reise og opphold, kan du bruke ordinært søknadskjema for disse kostnadene.

Maksbeløp er 150 000 kroner i året per virksomhet.

Hvilke tariffavtaler kan søke?

 • Fondet er tilgjengelig for medlemmer som har disse tariffavtalene:

  • Avtale for boligbyggelag Fagforbundet
  • Avtale for reiselivsbransjen HK
  • Begravelsesbyråavtalen Parat
  • Bensinstasjonsoverenskomsten Virke/HK
  • Bilutleieoverenskomsten FF
  • Bok- og papiravtalen HK
  • Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK
  • Bransjeavtale for bilselgere HK
  • Bransjeavtale for informasjonsteknologi HK
  • Forlagsavtalen HK
  • Fritids- og opplevelsesavtalen NAF
  • Funksjonæravtalen Finansforbundet
  • Funksjonæravtalen Negotia
  • Funksjonæravtalen Parat
  • Grossistoverenskomsten NTF
  • Grossistoverenskomsten Parat
  • Grossistoverenskomsten YTF
  • Hovedavtalen Virke-LO
  • Hovedavtalen Virke-Nito
  • Hovedavtalen Virke-YS
  • Kontoroverenskomsten HK
  • Kontoroverenskomsten YTF
  • Kranoverenskomsten NTF
  • Kranoverenskomsten YTF
  • Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Negotia
  • Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale Parat
  • Landsoverenskomst for BPA
  • Landsoverenskomst for Frisører.
  • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF
  • Landsoverenskomst for Kinoer Delta
  • Landsoverenskomst for Kinoer Fagforbundet
  • Landsoverenskomst for Legesentre
  • Landsoverenskomst for Studentsamskipnader
  • Landsoverenskomsten HK
  • Lederavtalen Lederne
  • Lederoverenskomsten HK
  • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk El -og IT Forbundet
  • Overenskomst for IKT og serviceelektronikk Parat
  • Overenskomst for Renhold NAF
  • Overenskomst for Vaktmestere NAF
  • Reiselivsavtalen Parat
  • Verkstedsoverenskomsten Parat

Hvilke tiltak kan søkes på?

Spesialutvalget LO/YS fordeler midler som arbeidsgivere kan søke på. Dette gjelder tiltak innen opplysning og utdanning, som kurs og opplæring.

Formålet skal være kompetanseheving av ledere/bedriftsledere med særlig vekt på:

 • Produktivitet
 • Miljø
 • Økt verdiskapning
 • Samarbeidsspørsmål

Hvor høyt beløp kan du søke på?

Maksimumsbeløp det kan søkes på er 150 000 kroner. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader.

Hvem fordeler midlene?

Det er Spesialutvalget for Virke OU-FOND LO/YS som fordeler midlene.

 • Årlige søknadsfrister

  • 1. juni
  • 1. november
 • Retningslinjer for tildeling av midler

  1. Alle bedriftene som betaler inn til Virke/LO-fondet eller VIRKE/YS-fondet er søknadsberettigede.
   Retningslinjene er felles for de to fondene, men bedriftene kan bare søke om tilskudd fra det fondet
   de har betalt inn til.
  2. Kjeder kan søke om midler til tiltak sentralt, men kan også søke om midler på vegne av
   søknadsberettigede enheter i kjeden.
   Tiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede. Tiltaket skal bidra til å understøtte partssamarbeidet. Støtte gis ikke som stipend til enkeltpersoner.
   Følgende kan støttes som kostnadsrefusjon til virksomheten:
   - Lederutviklingsprogram for en gruppe
   - Lederutviklingsprogram kan støttes selv om det bare er én fra virksomheten som deltar
   - Kurs, nettverk og lederprogram i regi av Virke støttes med 100% av fondet, og tildeles fortløpende.
  3. Opplysnings- og utdanningstiltakene skal fremme godt samarbeid og bl.a. ta sikte på skolering og oppdatering av ledere/bedriftsledere, og/eller ansatte med særlig vekt på produktivitet, miljø og økonomi som bidrar til økt verdiskaping. I dette inngår forberedelse, tilrettelegging og utvikling av
   opplæringstiltak. Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket.
  4. Søknaden skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for gjennomføring av tiltaket. Forutsetningen for tildelingen er at tiltaket blir gjennomført det året søknaden gjelder eller maksimalt innen to år fra midlene ble bevilget, og i samsvar med søknaden.
   Midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt tilbakeføres automatisk til fondet, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget
   gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfelle.
   Lønn til ansatte som deltar i prosjektet dekkes ikke. Derimot er honorar/lønn til engasjert prosjektleder/konsulent stønadsberettiget.
  5. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader og i henhold til de vedtatte planer for prosjektet, maksimum  150 000 kr. Bedriften skal i søknaden oppgi hvordan den øvrige finansiering skal skje. Full finansiering eller støtte ut over maksimumsbeløpet kan skje dersom det foreligger særskilte grunner for dette.  Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Spesialutvalget bekreftet regnskap om
   anvendelsen av midlene og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater.
   VIRKE har rett til å offentliggjøre rapportens innhold og bruke eksempler fra tiltaket i sitt informasjonsarbeid.
   Søknad sendes VIRKEs Spesialutvalg på fastsatt skjema. Søknadsfristen settes til 1. juni og 1.
   november hvert år. 
 • Vedtekter

  § 1 Formål

  Spesialutvalg skal forestå fordelingen av den andel av fondets midler som tilfaller VIRKE i
  henhold til § 6, 1. ledd 2. setning i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond mellom
  VIRKE og LO og mellom VIRKE og YS.

  § 2 Sammensetning


  VIRKEs adm.direktør oppnevner spesialutvalg som består av 5 medlemmer:
  3 medlemmer som skal være bedriftsrepresentanter,
  2 medlemmer fra administrasjonen i VIRKE.
  Spesialutvalgets leder velges blant bedriftsmedlemmene.
  Funksjonstiden er 2 år med adgang til gjenoppnevning for 2 år i sammenheng.

  § 3 Fordeling av midler

  Midlene skal fordeles til gjennomføring eller støtte av tiltak av den art som er nevnt i §§ 1
  og 2, i Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond.
  Spesialutvalg kan ved fordelingen ta hensyn til særlige behov som man finner det viktig å
  støtte.

  § 4 Kontroll

  Spesialutvalg skal påse at midlene fra Fondet anvendes til formål som ligger innenfor
  formålene i de avtaler det er henvist til i vedtektenes § 1.
  Mottakerne av midlene skal innen ett år etter tildeling av midlene sende spesialutvalget et
  revisorbekreftet regnskap om anvendelsen av midlene, samt gi en rapport om tiltakets innhold,
  omfang, framdrift og eventuelt sluttregnskap og sluttrapport. Blir slikt regnskap og rapport
  ikke innsendt vil videre utbetalinger fra fondets side ikke kunne finne sted.
  Spesialutvalg avgir årsberetning med regnskap om virksomheten til VIRKE.

Henvendelser

Alle henvendelser angående OU-fond må sendes til ou-fond@virke.no.

May Katrin Pedersen vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon.