Kompetanse og utdanning

Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Virke mener

 • Vi ønsker å utfordre det tradisjonelle utdanningssystemet. Vi vil ha en nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.
 • Vi vil fremme pedagogisk entreprenørskap, og styrke samarbeidet mellom ulike læringsarenaer.
 • Vi vil ha et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle vet at de får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.

Bransjeprogram med gratis studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine. Vær tidlig ute, plassene fylles raskt opp!

Finn aktuelt kurs og meld deg på her

 • : Statsbudsjettet 2021 - Regjeringen svekker satsingen på kompetanseutvikling i næringslivet

  Norske virksomheter har omstilt seg i rekordfart etter 12. mars. Men en slik omstilling krever at det legges til rette for nødvendig og relevant kompetanseheving i virksomhetene. Et av de viktigste kompetansetiltakene i krisepakkene i vår, var en satsing på tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring (BIO) forvaltet av fylkeskommunene.

  Fylkene melder at ordningen er kraftig oversøkt, og at behovet egentlig er større enn de statlige midlene. I budsjettforslaget for 2021 legges det opp til at fylkene kan bruke midlene på hva de ønsker, heller enn å legge føringer om at det skal satses på kompetanseheving i næringslivet.

  • Denne ordningen gjør det mulig for virksomhetene å bruke de dårlige tidene til å heve kompetansen slik at de står sterkere når tidene blir bedre. Bevilgningen er for lav, og de statlige føringene er fjernet. Nå risikerer vi at disse midlene brukes til alle mulige andre formål fylkene tenker på.
  • Regjeringen satser tungt på det formelle utdanningssystemet, men de glemmer at mye kompetanseutvikling skjer ute i virksomhetene. Det er her det er viktigst å satse når arbeidsplassene er truet. Regjeringen og Stortinget var offensive på dette i krisepakkene i vår, men nå svikter de.
  • Vi håper at Stortinget ser næringslivets behov her, og legger føringer i stortingsbehandlingen av budsjettet.

  I statsbudsjettet for 2020 og i krisepakkene, har Stortinget bevilget 105 millioner kroner til tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring og ytterligere 250 millioner kroner som fylkene kan fordele til dette tiltaket og en del andre tiltak blant annet innen videregående opplæring. I årets forslag er det ikke lagt noen føringer om at fylkene skal satse på kompetanseheving i næringslivet. Det kan føre til at midlene omdisponeres til tiltak som ligger fylkespolitikerne.

  • For en virksomhet som permitterer eller risikerer å måtte permittere, kan bedriftsintern opplæring være tiltaket som sikrer at de ansatte fortsatt har en arbeidsplass å gå til. Det er bedre å investere i kompetanse enn at folk skal gå på dagpenger.

Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Denne rapporten beskriver en modell for å vurdere kompetanse man har bygget seg opp i arbeidslivet. 

Les mer om rapporten og last den ned