Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

Både lov og avtaleverk har detaljerte regler for å etablere og endre arbeidstidsordninger. Disse kan for mange oppleves som utfordrende for å få til den fleksibiliteten som er nødvendig i den krisen vi nå står midt oppe i.

For å legge til rette for den fleksibiliteten det nå er behov for, så har Virke jobbet langs tre hovedspor:

 1. Sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid
 2. Felles uttalelser med de sentrale partene hvor vi oppfordrer både arbeidsgivere og ansatte til å finne gode og fleksible løsninger
 3. Innspill til myndighetene om endringer i arbeidsmiljøloven og andre lover

Sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

Virke har inngått avtaler med en rekke arbeidstakerorganisasjoner om utvidede rammer for overtidsarbeid for å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår. Organisasjonene som er en del av avtalen er Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta, Parat og NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon).

Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, herunder også barne- og familievern, samt for BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse). Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Felles uttalelser med de sentrale partene på arbeidstakersiden

Det er nå signert felles uttalelser med følgende organisasjoner på arbeidstakersiden:

 • YS (på vegne av alle forbund i YS-familien)
 • Handel og Kontor i Norge
 • Norges Farmaceutiske Forening 
 • Farmasiforbundet

Virke jobber forløpende får å få på plass tilsvarende uttalelser med flere forbund. 

Hovedinnholdet i erklæringene er at partene erkjenner at vi nå står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. De sentrale partene har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i. Det handler blant annet om å bruke den muligheten de fleste tariffavtalene gir partene på arbeidsplassen til å bli enige om endringer i arbeidstidsordningene og iverksette dem uavhengig av de varslingsfristene som normalt gjelder.

Virke oppfordrer virksomhetene til å bruke fellesuttalelsene aktivt og følge våre fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

 1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
 2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
 3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
 4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
 5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Sjekk din tariffavtale her

Innspill til myndighetene om endringer i arbeidsmiljøloven og andre lover

I brev til Arbeids- og sosialdepartementet har Virke foreslått følgende fem punkter for å hjelpe virksomhetene i den situasjonen de nå står:

 1. Virke mener varslingsfristen for endring av arbeidsplaner bør kuttes fra to uker til to dager (arbeidsmiljøloven § 10-3)
 2. Adgangen til å fravike lovens arbeidstidsbestemmelser “for arbeid som på grunn av uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom” må utvides til å gjelde for alle virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner (arbeidsmiljøloven § 10-12 (3)). Hva som regnes som samfunnskritiske funksjoner kan du lese her.
 3. Virksomhetene som ivaretar de samfunnskritiske funksjonene, bør få tilsvarende beordringsmyndighet overfor ansatte som det virksomheter innenfor helse har overfor sine ansatte etter helsepersonelloven  
 4. Virke mener det bør åpnes for utvidelse av arbeidstid, innenfor de rammene Arbeidstilsynet i dag kan gi dispensasjon til, uten søknad i en midlertidig periode  
 5. Ferie bør kunne endres med kortere varsel enn ferielovens hovedregel om at ferie skal varsles to måneder i forkant

Virke skal i møte med statsråden torsdag 19. mars for å diskutere forslagene. Virke har også vært tydelige på at dette er foreløpige innspill, og at vi fortløpende vil spille inn behov for endringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemsvirksomheter.

Kontakt